dr
  • Dr. Ei Ei Khine
  • M.B.,B.S, M.Med.Sc (Radiology)
  • (ဓာတ္မွန္ဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီး)
  • Tue, Thurs (8:00 am to 9:30 am)
  • Email: dr.eieikhine@aamcmyanmar.com
dr
  • Dr. Aye Thin Aung
  • M.B.,B.S, M.Med.Sc (Radiology)
  • (ဓာတ္မွန္ဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ၾကီး)
  • Call us for appointment
  • Email: dr.ayethinaung@aamcmyanmar.com