dr
  • Dr. La Min Win
  • M.B.,B.S, M.R.C.S (Edin)
  • (ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆီးလမ္းေၾကာင္းခြဲစိတ္ အထူးကုသမားေတာ္ၾကီး)
  • Sat (9:00 AM)
  • Email: dr.laminwin@aamcmyanmar.com