SSB - Shwe Lin Pan Clinic
Contact info

တိုက်(၆) အခန်းအမှတ်(၀၀၁/၀၀၂)၊ အုန်းတောလမ်း၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း-၀၉၂၅၅၆၆၁၀၈၀

Direction

map